dimarts, 17 de desembre de 2013

Ecosistemes

Aquí teniu un enllaç per a estudiar els ecosistemes. Fes clic a la imatge si vols accedir-hi:

dimarts, 10 de desembre de 2013

Digestión de los alimentos

Aquí os dejo un enlace que os puede servir para repasar los procesos que tienen lugar durante la digestión de los alimentos. Haced clic aquí o en la imagen para enlazar.
Espero que os sirva.

dimarts, 14 de maig de 2013

L'energia i les seves formes

Autora: Paula  Pellicer,  2n d'ESO, grup B
Fes clic damunt la imatge.

Paula Pellicer de 2n d'ESO B, ha realitzat aquesta presentació del tema de l'energia i les seves formes. A mi m'ha agradat molt!
Bona feina Paula.divendres, 10 de maig de 2013

La hidrosfera

Fes clic a la gota d’aigua i trobaràs activitats interactives i vídeos per a repassar aquest tema.

dilluns, 6 de maig de 2013

Fonts d'energia renovable

Fonts d’energia renovables

Una font d’energia es considera renovable quan hi ha una quantitat il·limitada d’ella, es regeneren constantment, pel que no s'esgotaran mai.

L'origen de totes elles és el Sol, directa o indirectament. A aquest grup pertanyen: la solar, eòlica, hidràulica, mareomotriz, geotèrmica i la biomassa.

Solar
El Sol ens envia una gran quantitat d’energia en forma de radiació electromagnètica. Una part d’aquesta radiació es absorbida per l’atmosfera, i la resta arriba a la superfície.
Sabem que l’energia solar és responsable de fenòmens atmosfèrics, del cicle de l’aigua, de la vida a la Terra, és per tant, l'origen d’altres fonts d’energia renovables i no renovables.

Per aprofitar l’energia que ens arriba del Sol construïm dispositius de dos tipus:
- Els col·lectors o plaques solars tèrmiques, que s’empren com a font de calor, per exemple, per a escalfar aigua a les nostres cases.

Font

- Plaques fotovoltaiques, en les quals es transforma l’energia solar en elèctrica.

Aquesta font d’energia és inesgotable, no produeix CO2  o altres gasos contaminants, pot ser utilitzada en zones aïllades i és de franc.
Els inconvenients que presenta estan relacionats amb el preu de la instal·lació, en el cas de les plaques fotovoltàiques, i les hores de Sol, que és un factor limitant, si ho hi ha Sol no hi ha energia. 
La latitud (proximitat a l’Equador o als Pols), estació de l’any, nigulositat del cel, foscor a la nit, hi ha condicions que minven la quantitat d’energia que arriba a la superfície.
A les Illes Balears els valors d’insolació són: unes 2.800 hores a Mallorca, 2.600 hores a Eivissa i Menorca

Eòlica
L’energia que porta el vent ha estat emprada des de fa molt de temps. Els molins de vent de Santa Catalina es feien servir per moldre blat per elaborar farina. Hi havia altres per triturar olives, etc. Aquí a Mallorca també s’utilitzaven per a extreure aigua del subsòl, i avui s'empren per a produir electricitat.

Actualment els anomenem aerogeneradors i els fem servir per transformar l’energia cinètica que porta el vent, en energia cinètica a l’aerogenerador, i en aquesta en energia elèctrica.

Aquesta font d’energia també és inesgotable, no produeix CO2 o altres gasos contaminants, i és de franc. Però també presenta alguns inconvenients la dependència de les condicions meteorològiques, "si no hi ha vent no hi ha energia". L’impacte visual i la necessitat d’espai. A més a més, les zones més propícies per a instal·lar-los coincideixen amb rutes d’aus migratòries, amb el consegüent perjudici per a elles.

Hidràulica
En una pressa s’emmagatzema aigua. En les centrals hidroelèctriques acoblades a les presses, aquesta aigua emmagatzemada es deixa sortir, passa a través d’un canal situat a la part baixa de la pressa, on es troba una turbina connectada a un generador. L’energia potencial de l’aigua emmagatzemada es transforma en energia cinètica, després s’aprofita aquesta energia cinètica de l’aigua per fer girar la turbina, finalment l’energia cinètica de la turbina es transformada en energia elèctrica, en el generador.

Es tracta d’una font d’energia gratuïta, que no genera contaminació i a més a més, la construcció de presses permet garantir l’abastiment d’aigua  i controlar inundacions.
Els inconvenients, un altra vegada, estan relacionats amb les condicions meteorològiques. Si l’any és sec, la producció d’energia és mínima. També la instal·lació d’una pressa necessita inundar grans extensions de terreny, la qual cosa produeix un gran impacte ambiental.


Biomassa
La biomassa és matèria orgànica d'origen animal o vegetal que es generen en processos naturals o com a resultat de l'activitat de l'home.
Per obtenir energia es crema aquesta matèria orgànica (obtenint-se calor i electricitat) o es transforma en combustible, biocombustibles.
S'obté biomassa a partir de:
• El cultiu energètic: cultius implantats i explotats amb l'únic objectiu de l'obtenció de biomassa. Aquests cultius es poden classificar en:
- Cultius per a la producció d'olis transformables en biodièsel.
- Cultius per a la producció de bioetanol a partir de processos de fermentació de sucres.
- Cultius per a la generació de biomassa sòlida, com l'empleada en els "pelets".
• Aprofitament de residus procedents de l'activitat domèstica, agrícola i ramadera i forestal.

S'aprofiten així, restes orgàniques per produir energia, en lloc de rebutjar-los. És també, una font d'energia menys contaminant que els combustibles fòssils, però amb menor rendiment energètic.

Geotèrmica
La Terra emmagatzema energia en el seu interior, que es pot aprofitar en zones volcàniques o d'aigües termals per produir electricitat, calefacció o aigua calenta.
És una font d'energia gratuïta que no produeix CO2, però que només té rendiment a les zones esmentades.
A Espanya, únicament en les Illes Canàries, es podria fer ús d'aquesta font d'energia.
Mareomotriu
L'energia s'obté del moviment de l'aigua del mar, de les ones i de les marees.

Fonts d'energia a les Illes Belears
El 98% de l'energia que emprem en les Illes Balears procedeix de l'exterior, únicament l'energia que procedeix de fonts renovables és de producció pròpia.

- Utilitzem derivats del petroli com a combustible per al transport.

- Arriba energia elèctrica a través d'un cable submarí que ens connecta amb la península. També hi ha cables submarins elèctrics que uneixen Mallorca amb Eivissa, Menorca i Formentera.

- Hi ha un gasoducte que connecta Mallorca amb la península a través d'Eivissa que proporciona gas natural a la central tèrmica de “Cas Tresorer”.

- Es produeix electricitat en les centrals tèrmiques d’Alcudia (on es crema carbó) i de Son Reus (on es crema gas natural i gasoil), a Mallorca; en la de Maó (on es crema gasoil i fuelòli) a Menorca i a Eivissa (on es crema gas natural i gasoil).

- L'ús de les energies renovables està centrat en l'aprofitament de la biomassa, l'energia solar (fotovoltaica i tèrmica) i en menor grau l'eòlica.


Ús sostenible de l'energia
Parlem de sostenibilitat en general, quan fem ús d'un recurs de manera que garantim les nostres necessitats, però també la disponibilitat d'aquest recursos per a generacions futures.

És sostenible el nostre sistema energètic?

- A Espanya la major part de l'energia que consumim, un 90%, es produeix fora. 

- Depenem dels combustibles fòssils. 

- L'ús de combustibles fòssils està relacionat amb l'augment de CO2, responsable de l'augment de l'efecte hivernacle i del canvi climàtic.

- Els baixos ingressos de certs grups de població, la qualitat insuficient dels seus habitatges, els preus elevats de l'energia, els preus elevats de l'habitatge, etc. fan que determinades persones no puguin accedir a l'energia que necessiten. 

- Es fa un ús abusiu de l'energia. No existeix una cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica. Prendre consciència de la necessitat de fer un ús sostenible de l'energia adoptant hàbits en la vida quotidiana que ajudin a aconseguir-ho és un gest de responsabilitat enfront de les generacions futures.

Què trobes que s'ha de fer per fer un ús sostenible de l'energia?Fonts d'energia


Una font d'energia és un recurs material (petroli, carbó, gas, aigua, urani, biomassa, etc.) o un fenomen natural (hores de llum, vent, marees, calor interna de la Terra) que podem utilitzar per extreure energia útil per dur a terme les activitats humanes.

Tipus de fonts d'energia.
Podem distingir dos tipus de fonts d'energia: les fonts d'energia no renovables i les renovables.

Fonts d'energia no renovables
Procedeixen de recursos naturals dels quals hi ha una quantitat limitada a la Terra o que triguen moltíssim més temps a regenerar-se que a consumir-se, per la qual cosa s'esgotaran tard o d'hora.
Dins d'aquest grup tenim: els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i els materials radioactius com l'urani.

Fonts d'energia renovables
Es regeneren constantment pel que no s'esgotaran en cap moment. Estan en una quantitat pràcticament il·limitada.
L'origen de totes elles és el Sol, directa o indirectament. A aquest grup pertanyen: el sol, el vent, les marees, la calor interna de la Terra i la biomassa.

Utilitzem molt més les fonts d'energia no renovables. Encara que en els darrrers anys s'està apostant per la utilització de les renovables, a causa que s'està tenint en compte que les no renovables s'esgotaran i al fet que el seu ús és una font important de contaminació del medi ambient.

Fixa’t en el seguent gràfic de comsum d’energia en Espanya.

En aquest altre tenim una descripció del grau d’utilització de les diverses fonts d’energia primaries i finals en 2011.


Una font d'energia primària és tota forma d'energia disponible en la naturalesa abans de ser convertida o transformada. Consisteix en l'energia continguda en els combustibles crus, l'energia solar, l'eòlica, la geotèrmica i altres formes d'energia que constitueixen una entrada al sistema. Si no és utilitzable directament, ha de ser transformada en una font d'energia secundària (electricitat, calor, etc.).


Fonts d'energia no renovables
1. Els combustibles fòssils

Petroli

És la font d'energia que més emprem. El petroli és una barreja de nombroses substàncies orgàniques (hidrocarburs). 
Procedeix de la transformació de les restes d'organismes aquàtics que fa milions d'anys es van ser acumulant i enterrant entre els sediments dels fons de mars i oceans, gràcies a l'acció de pressions i temperatures elevades i de bacteris.
El petroli s'utilitza sobretot com a combustible, a causa de la gran quantitat d'energia en forma de calor que pot produeix quan es crema. 
La fracció del petroli que no s'utilitza per a aquesta fi s'empra per a la fabricació de plàstics, lubrificants de vehicles i maquinària, asfalts per a carreteres, fabricació d'acers i nombroses substàncies que acabem utilitzant com a productes de neteja, cosmètica i fins i tot medicaments.

El carbó

El carbó s'origina per la descomposició de vegetals terrestres que s'acumulen en zones pantanoses, lagunares o marines, de poca profunditat. Les restes vegetals es van acumulant en el fons d'una conca. Queden coberts d'aigua i, per tant, protegits de l'aire, que els degradaria. Comença una lenta transformació per l'acció de bacteris. Amb el temps es produeix un progressiu enriquiment en carboni. 
S'utilitza per produir energia elèctrica en les centrals tèrmiques, en la producció d'acer, com a combustible en algunes indústries.
http://es.wikipedia.org/wiki/carb%C3%B3n

Tant el carbó com el petroli són fonts d'energia molt emprades, però tenen alguns inconvenients com: el fet que siguin no renovables, i que per tant s'esgotaran, i que en cremar-se produeixen contaminants atmosfèrics, gasos que augmenten l'efecte hivernacle.

Gas natural

És una barreja de gasos que es troba en la naturalesa al costat del petroli i al carbó. Encara que la seva composició varia en funció del jaciment del que es treu, està compost principalment per metà en quantitats que poden superar el 90 o 95%.
Té alt poder calorífic i produeix menys contaminants que el petroli i el carbó. Encara així és una font d'energia no renovable, per la qual cosa la seva quantitat no és il·limitada.
Té diversos: a les nostres cases i comerços, en les cuines, per escalfar aigua i per a calefacció ambiental; com a combustible en les indústries per produir calor o electricitat, en les centrals elèctriques i com a combustible d'alguns vehicles.

2. L'urani
En les centrals nuclears s'utilitza el procés de fissió nuclear per transformar l'energia nuclear emmagatzemada en els nuclis d'urani en energia elèctrica.
En les centrals es produeixen gran quantitat d'energia elèctric, amb un 0% de producció de CO2. Per se generen residus radioactius que són molt perjudicials per als éssers vius i que romanen actius durant centenars d'anys.

dilluns, 29 d’abril de 2013

Tipus d'energia

Energia elèctrica

És l’energia que tenen les partícules amb carga elèctrica quan es mouen en la mateixa direcció formant un corrent elèctric.


                    Font


Per il·luminar la classe, una habitació, el carrer de nit utilitzem energia elèctrica, que arriba a les bombetes mitjançant un conductor elèctric (el cable). Els electrodomèstics que tenim a casa fan servir aquest tipus d’energia per funcionar: la rentadora, la torradora, la batedora... 
Energia química

Les diverses substàncies que ens envolten estan formades per petites partícules anomenades àtoms, aquests àtoms estan lligats per forces que els mantenen units, enllaçats. Aquesta energia que manté els àtoms enllaçats s’anomena energia química.
                                                  Font


Quan es formen o es trenquen aquests enllaços s’allibera l’energia d’ells al medi, o s’absorbeix energia del medi, s’ha produït una reacció química.

Podem trobar energia química en els aliments que mengem, els combustibles que mouen els cotxos, escalfen ca nostra, o fem servir a la cuina. Les bateries o piles de mòbils, rellotges, calculadores, en els focs artificials,etc

                 Font    Font                   Font   FontEnergia nuclear

Aquesta energia s’emmagatzema en el nucli dels àtoms. I es manifesta quan té lloc una reacció nuclear. Hi ha dos tipus de reaccions nuclears: de fusió nuclear i de fissió nuclear.La fissió nuclear: és un procés en el qual es trenquen els nuclis atòmics (d’urani, plutoni, ...) alliberant-se enormes quantitats d’energia, justament l’energia que mantenia unit el nucli. Aquest procés és el que s’utilitza en les centrals nuclears. 


La fusió nuclear: és un procés en el qual s’ajunten nuclis lleugers per formar nuclis pesats i també s’allibera gran quantitat d’energia.


Font

Energia tèrmica

Està relacionada amb el moviment de les partícules que componen un cos. Quant major sigui el moviment d’aquestes partícules major serà la seva energia tèrmica.


L’energia tèrmica està relacionat amb la temperatura. Quan major sigui la temperatura major serà també el moviment de les partícules que el formen.
La transferència d’energia tèrmica entre cossos que es troben a diferent temperatura es denomina calor.

Energia lluminosa, electromagnètica o radiant

És la que presenten les ones electromagnètiques com la llum visible, la radiació ultraviolada, la radiació infraroja, els raigs X, la radiació gamma, les ones de radio, les microones...

La radiació electromagnètica transporta energia per l’espai sense necessitat de que hi hagi un mitjà material, es a dir, es pot transmetre pel buit. 

dilluns, 22 d’abril de 2013

Problemes d'energia mecànica

1. Calcula l'energia potencial que adquireix:

a) Una motxilla  de 10 kg de massa, que és al terra.

b) La mateixa motxilla quan es posa sobre una taula d'1,2 m d'alçada

c) Una persona de 50 kg de massa, que està a nivell del sòl.

d) La mateixa persona  quan puja al segon pis d'una finca, si cada pis té una    altura de 2,5 m.

e) De què depèn el valor de la energia potencial?

- De la massa de l’objecte.

- De la altura a la que es troba l’objecte.

- De la massa i l’alçada de l’objecte.


2. Un colom d’uns 200 g de massa vola a una velocitat de 20 m/s a una alçada de 12 m. Calcula:

a) L’energia cinètica del colom.

b) La seva energia potencial.

c) L’energia mecànica.


3. Expressa en m/s les següents velocitats:

a) La llum a 300.000 km/s

b) El cotxe més ràpid del món circularà a 1600 km/h

c) El mandrós es mou a 0,04 km/h
d) El meteorit que va caure a Rússia va ser de 30 km/s

e) El tenista australià Samuel Groth té el rècord pel que fa a velocitat en un servei en 263 km/h.

f) Florence Griffith-Joyner rècords del món de 100 m, va córrer a 34,32 km/h

g) La Terra es desplaça al voltant del Sol a una velocitat de 106.200 km/h


4. El caragol comú de jardí és el més ràpid dels caragols, es mou a una velocitat de 0,05 km/h. Tenim un caragolet de 10 g al segon pis, es a dir a uns 4,4 m d’alçada. Calcula la seva:

a) Energia cinètica

b) Energia potencial

c) Energia mecànica


5. Calcula l'energia mecànica que té  un Boeing 747-8 de massa 400.000kg  quan vola a una altura de 10.000 m, i amb una velocitat de 200 m/s.


6. Un cossiol de massa 500 g cau des d'una terrassa, arribant al terra amb una velocitat de 5,5 m/s. Calcula l'alçada des de la que ha caigut.


7. Llancem cap amunt una pilota de 1.500 g amb una velocitat 10 m/s. Calcula:

a) L'energia potencial en el punt de llançament

b) L'energia cinètica en el punt de llançament

c) L'energia mecànica en el punt de llançament

d) La velocitat que té quan arriba al punt màxim.

e) L'altura màxima a la que arriba.

f) La velocitat que té quan es arriba als 3 m.


8. Deixem caure un bolla de paper de 20 g des d’una alçada de 11 m. Calcula:

a) L'energia potencial en el punt de llançament

b) L'energia cinètica en el punt de llançament

c) L'energia mecànica en el punt de llançament

d) L’energia cinètica a 2m d’alçada.

e) La velocitat de la bolla quan es troba a 2 m d’alçada.

f) Amb quina velocitat arriba al terra

diumenge, 21 d’abril de 2013

Les liriades, una pluja d'estels

Aquest dies i fins dijous que ve, podem veure al cel una pluja d’estels.  Abans que surti el Sol, a la matinada, i si el cel no està ennigulat, podrem observar la caiguda d’aquest petits cossos que en entrar en contacte amb l’atmosfera s’encenen i cremen abans de desaparèixer. Aquest cossos que són atrapats pel camp gravitatori de la Terra són les restes que va deixant el cometa “Thatcher “ i és pel mes d’abril quan la Terra entra en aquesta zona on abunden les restes del cometa. 
Si voleu ampliar informació feu clic aquí.