dilluns, 6 de maig de 2013

Fonts d'energia renovable

Fonts d’energia renovables

Una font d’energia es considera renovable quan hi ha una quantitat il·limitada d’ella, es regeneren constantment, pel que no s'esgotaran mai.

L'origen de totes elles és el Sol, directa o indirectament. A aquest grup pertanyen: la solar, eòlica, hidràulica, mareomotriz, geotèrmica i la biomassa.

Solar
El Sol ens envia una gran quantitat d’energia en forma de radiació electromagnètica. Una part d’aquesta radiació es absorbida per l’atmosfera, i la resta arriba a la superfície.
Sabem que l’energia solar és responsable de fenòmens atmosfèrics, del cicle de l’aigua, de la vida a la Terra, és per tant, l'origen d’altres fonts d’energia renovables i no renovables.

Per aprofitar l’energia que ens arriba del Sol construïm dispositius de dos tipus:
- Els col·lectors o plaques solars tèrmiques, que s’empren com a font de calor, per exemple, per a escalfar aigua a les nostres cases.

Font

- Plaques fotovoltaiques, en les quals es transforma l’energia solar en elèctrica.

Aquesta font d’energia és inesgotable, no produeix CO2  o altres gasos contaminants, pot ser utilitzada en zones aïllades i és de franc.
Els inconvenients que presenta estan relacionats amb el preu de la instal·lació, en el cas de les plaques fotovoltàiques, i les hores de Sol, que és un factor limitant, si ho hi ha Sol no hi ha energia. 
La latitud (proximitat a l’Equador o als Pols), estació de l’any, nigulositat del cel, foscor a la nit, hi ha condicions que minven la quantitat d’energia que arriba a la superfície.
A les Illes Balears els valors d’insolació són: unes 2.800 hores a Mallorca, 2.600 hores a Eivissa i Menorca

Eòlica
L’energia que porta el vent ha estat emprada des de fa molt de temps. Els molins de vent de Santa Catalina es feien servir per moldre blat per elaborar farina. Hi havia altres per triturar olives, etc. Aquí a Mallorca també s’utilitzaven per a extreure aigua del subsòl, i avui s'empren per a produir electricitat.

Actualment els anomenem aerogeneradors i els fem servir per transformar l’energia cinètica que porta el vent, en energia cinètica a l’aerogenerador, i en aquesta en energia elèctrica.

Aquesta font d’energia també és inesgotable, no produeix CO2 o altres gasos contaminants, i és de franc. Però també presenta alguns inconvenients la dependència de les condicions meteorològiques, "si no hi ha vent no hi ha energia". L’impacte visual i la necessitat d’espai. A més a més, les zones més propícies per a instal·lar-los coincideixen amb rutes d’aus migratòries, amb el consegüent perjudici per a elles.

Hidràulica
En una pressa s’emmagatzema aigua. En les centrals hidroelèctriques acoblades a les presses, aquesta aigua emmagatzemada es deixa sortir, passa a través d’un canal situat a la part baixa de la pressa, on es troba una turbina connectada a un generador. L’energia potencial de l’aigua emmagatzemada es transforma en energia cinètica, després s’aprofita aquesta energia cinètica de l’aigua per fer girar la turbina, finalment l’energia cinètica de la turbina es transformada en energia elèctrica, en el generador.

Es tracta d’una font d’energia gratuïta, que no genera contaminació i a més a més, la construcció de presses permet garantir l’abastiment d’aigua  i controlar inundacions.
Els inconvenients, un altra vegada, estan relacionats amb les condicions meteorològiques. Si l’any és sec, la producció d’energia és mínima. També la instal·lació d’una pressa necessita inundar grans extensions de terreny, la qual cosa produeix un gran impacte ambiental.


Biomassa
La biomassa és matèria orgànica d'origen animal o vegetal que es generen en processos naturals o com a resultat de l'activitat de l'home.
Per obtenir energia es crema aquesta matèria orgànica (obtenint-se calor i electricitat) o es transforma en combustible, biocombustibles.
S'obté biomassa a partir de:
• El cultiu energètic: cultius implantats i explotats amb l'únic objectiu de l'obtenció de biomassa. Aquests cultius es poden classificar en:
- Cultius per a la producció d'olis transformables en biodièsel.
- Cultius per a la producció de bioetanol a partir de processos de fermentació de sucres.
- Cultius per a la generació de biomassa sòlida, com l'empleada en els "pelets".
• Aprofitament de residus procedents de l'activitat domèstica, agrícola i ramadera i forestal.

S'aprofiten així, restes orgàniques per produir energia, en lloc de rebutjar-los. És també, una font d'energia menys contaminant que els combustibles fòssils, però amb menor rendiment energètic.

Geotèrmica
La Terra emmagatzema energia en el seu interior, que es pot aprofitar en zones volcàniques o d'aigües termals per produir electricitat, calefacció o aigua calenta.
És una font d'energia gratuïta que no produeix CO2, però que només té rendiment a les zones esmentades.
A Espanya, únicament en les Illes Canàries, es podria fer ús d'aquesta font d'energia.
Mareomotriu
L'energia s'obté del moviment de l'aigua del mar, de les ones i de les marees.

Fonts d'energia a les Illes Belears
El 98% de l'energia que emprem en les Illes Balears procedeix de l'exterior, únicament l'energia que procedeix de fonts renovables és de producció pròpia.

- Utilitzem derivats del petroli com a combustible per al transport.

- Arriba energia elèctrica a través d'un cable submarí que ens connecta amb la península. També hi ha cables submarins elèctrics que uneixen Mallorca amb Eivissa, Menorca i Formentera.

- Hi ha un gasoducte que connecta Mallorca amb la península a través d'Eivissa que proporciona gas natural a la central tèrmica de “Cas Tresorer”.

- Es produeix electricitat en les centrals tèrmiques d’Alcudia (on es crema carbó) i de Son Reus (on es crema gas natural i gasoil), a Mallorca; en la de Maó (on es crema gasoil i fuelòli) a Menorca i a Eivissa (on es crema gas natural i gasoil).

- L'ús de les energies renovables està centrat en l'aprofitament de la biomassa, l'energia solar (fotovoltaica i tèrmica) i en menor grau l'eòlica.


Ús sostenible de l'energia
Parlem de sostenibilitat en general, quan fem ús d'un recurs de manera que garantim les nostres necessitats, però també la disponibilitat d'aquest recursos per a generacions futures.

És sostenible el nostre sistema energètic?

- A Espanya la major part de l'energia que consumim, un 90%, es produeix fora. 

- Depenem dels combustibles fòssils. 

- L'ús de combustibles fòssils està relacionat amb l'augment de CO2, responsable de l'augment de l'efecte hivernacle i del canvi climàtic.

- Els baixos ingressos de certs grups de població, la qualitat insuficient dels seus habitatges, els preus elevats de l'energia, els preus elevats de l'habitatge, etc. fan que determinades persones no puguin accedir a l'energia que necessiten. 

- Es fa un ús abusiu de l'energia. No existeix una cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica. Prendre consciència de la necessitat de fer un ús sostenible de l'energia adoptant hàbits en la vida quotidiana que ajudin a aconseguir-ho és un gest de responsabilitat enfront de les generacions futures.

Què trobes que s'ha de fer per fer un ús sostenible de l'energia?