dilluns, 6 de maig de 2013

Fonts d'energia


Una font d'energia és un recurs material (petroli, carbó, gas, aigua, urani, biomassa, etc.) o un fenomen natural (hores de llum, vent, marees, calor interna de la Terra) que podem utilitzar per extreure energia útil per dur a terme les activitats humanes.

Tipus de fonts d'energia.
Podem distingir dos tipus de fonts d'energia: les fonts d'energia no renovables i les renovables.

Fonts d'energia no renovables
Procedeixen de recursos naturals dels quals hi ha una quantitat limitada a la Terra o que triguen moltíssim més temps a regenerar-se que a consumir-se, per la qual cosa s'esgotaran tard o d'hora.
Dins d'aquest grup tenim: els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i els materials radioactius com l'urani.

Fonts d'energia renovables
Es regeneren constantment pel que no s'esgotaran en cap moment. Estan en una quantitat pràcticament il·limitada.
L'origen de totes elles és el Sol, directa o indirectament. A aquest grup pertanyen: el sol, el vent, les marees, la calor interna de la Terra i la biomassa.

Utilitzem molt més les fonts d'energia no renovables. Encara que en els darrrers anys s'està apostant per la utilització de les renovables, a causa que s'està tenint en compte que les no renovables s'esgotaran i al fet que el seu ús és una font important de contaminació del medi ambient.

Fixa’t en el seguent gràfic de comsum d’energia en Espanya.

En aquest altre tenim una descripció del grau d’utilització de les diverses fonts d’energia primaries i finals en 2011.


Una font d'energia primària és tota forma d'energia disponible en la naturalesa abans de ser convertida o transformada. Consisteix en l'energia continguda en els combustibles crus, l'energia solar, l'eòlica, la geotèrmica i altres formes d'energia que constitueixen una entrada al sistema. Si no és utilitzable directament, ha de ser transformada en una font d'energia secundària (electricitat, calor, etc.).


Fonts d'energia no renovables
1. Els combustibles fòssils

Petroli

És la font d'energia que més emprem. El petroli és una barreja de nombroses substàncies orgàniques (hidrocarburs). 
Procedeix de la transformació de les restes d'organismes aquàtics que fa milions d'anys es van ser acumulant i enterrant entre els sediments dels fons de mars i oceans, gràcies a l'acció de pressions i temperatures elevades i de bacteris.
El petroli s'utilitza sobretot com a combustible, a causa de la gran quantitat d'energia en forma de calor que pot produeix quan es crema. 
La fracció del petroli que no s'utilitza per a aquesta fi s'empra per a la fabricació de plàstics, lubrificants de vehicles i maquinària, asfalts per a carreteres, fabricació d'acers i nombroses substàncies que acabem utilitzant com a productes de neteja, cosmètica i fins i tot medicaments.

El carbó

El carbó s'origina per la descomposició de vegetals terrestres que s'acumulen en zones pantanoses, lagunares o marines, de poca profunditat. Les restes vegetals es van acumulant en el fons d'una conca. Queden coberts d'aigua i, per tant, protegits de l'aire, que els degradaria. Comença una lenta transformació per l'acció de bacteris. Amb el temps es produeix un progressiu enriquiment en carboni. 
S'utilitza per produir energia elèctrica en les centrals tèrmiques, en la producció d'acer, com a combustible en algunes indústries.
http://es.wikipedia.org/wiki/carb%C3%B3n

Tant el carbó com el petroli són fonts d'energia molt emprades, però tenen alguns inconvenients com: el fet que siguin no renovables, i que per tant s'esgotaran, i que en cremar-se produeixen contaminants atmosfèrics, gasos que augmenten l'efecte hivernacle.

Gas natural

És una barreja de gasos que es troba en la naturalesa al costat del petroli i al carbó. Encara que la seva composició varia en funció del jaciment del que es treu, està compost principalment per metà en quantitats que poden superar el 90 o 95%.
Té alt poder calorífic i produeix menys contaminants que el petroli i el carbó. Encara així és una font d'energia no renovable, per la qual cosa la seva quantitat no és il·limitada.
Té diversos: a les nostres cases i comerços, en les cuines, per escalfar aigua i per a calefacció ambiental; com a combustible en les indústries per produir calor o electricitat, en les centrals elèctriques i com a combustible d'alguns vehicles.

2. L'urani
En les centrals nuclears s'utilitza el procés de fissió nuclear per transformar l'energia nuclear emmagatzemada en els nuclis d'urani en energia elèctrica.
En les centrals es produeixen gran quantitat d'energia elèctric, amb un 0% de producció de CO2. Per se generen residus radioactius que són molt perjudicials per als éssers vius i que romanen actius durant centenars d'anys.